Home » Movement » “วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN (Print) : 1513-4164

ISSN (Online) : 2651-1983

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : NIDA Journal of Language and Communication

แจ้งเปลี่ยนกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.สรุจ ศุภศิรประภา เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ วส.ภษ.03/63 ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •