Home » Movement » “วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN (Print) : 0857-6653

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Medical Technology and Physical Therapy

แจ้งเปลี่ยนบรรณาธิการวารสาร จากเดิม รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง เป็น รศ.สุกัลยา อมตฉายา

ตั้งแต่ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว อว 660301.8.1/117 ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •