Home » Movement » “วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร, ISSN (Print) และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

“วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร, ISSN (Print) และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ISSN (Print) (เดิม) : 2350-9546

ISSN (Online) (เดิม) : 2697-4274

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบัณฑิตพัฒนสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Graduate Development Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

ISSN (Print) (ใหม่) : 2697-6668

ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : พัฒนวารสาร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Baddhana Journal

หน่วยงานที่รับผิดชอบวารสาร จากเดิม สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็น “รัตนะ อคาเดมี (RATTANA ACADEMY) 149/16 ม.6 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ รอ.พว. 2563/001 ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •