Home » Movement » “วารสารศึกษาศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และ ISSN (Print)

“วารสารศึกษาศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และ ISSN (Print)

ISSN (Print) (เดิม) : 0125-3212

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศึกษาศาสตร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Education

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

ISSN (Print) (ใหม่) : 2730-1303

ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Journal of Education Burapha

ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 8118/0278 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •