Home » Movement » “วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก และยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร

“วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก และยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร

ISSN (Print) : 1906-2508

ISSN (Online) : 2697-5831

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Social Academic

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 3 ฉบับ/ปี เป็นปีละ 2 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

โดยเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวผ่านเว็บไซต์ : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/social_crru

ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0611.12/1704 ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •