Home » Movement » “วารสารสหวิทยาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงรอบกำหนดออก

“วารสารสหวิทยาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงรอบกำหนดออก

ISSN (Print) : 1685-2494

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสหวิทยาการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Integrated Sciences

แจ้งเปลี่ยนแปลงรอบเวลากำหนดออกวารสารให้เป็นไปตามปีปฏิทิน ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ตามหนังสือ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •