Home » Movement » “วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN (Print) (เดิม) : 1905-2219

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : The Journal of Development Administrator Research

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 3 ฉบับ/ปี เป็นปีละ 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ 2563/1 ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •