Home » Movement » “วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN (Print) (เดิม) : 2465-4965

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Bailan Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

ISSN (Print) (ใหม่) : 2730-1575

ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารรัตนปัญญา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : JOURNAL OF RATTANA PAÑÑĀ

หน่วยงานที่รับผิดชอบวารสาร จากเดิม สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็น “สำนักงานรัตนะ อคาเดมี 149/16 หมู่ 6 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ รอ.วร. 2563/001 ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •