Home » Movement » “วารสารภาษาและวรรณคดีไทย” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

“วารสารภาษาและวรรณคดีไทย” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

ISSN (Print) : 0857-037X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารภาษาและวรรณคดีไทย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Thai Language and Literature

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ ดร.ธีรนุช โชคสุวณิช เป็น ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ตั้งแต่ฉบับมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 27 เมษายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •