Home » News/Announcements » ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2563

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้

  • วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และสามารถส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้
  • วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

บัดนี้ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ดังนี้

สรุปจำนวนวารสารที่ส่งมาเพื่อพิจารณาเข้าฐานข้อมูล TCI ปี 2563

รายละเอียด

จำนวน

จำนวนวารสารอยู่กลุ่ม 1 0
จำนวนวารสารอยู่กลุ่ม 2 23
จำนวนวารสารที่ไม่ผ่านการประเมิน 24
รวม 47

ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (เรียงตามชื่อวารสาร)

No.

ชื่อวารสาร

ISSN

E-ISSN

จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่

1 Journal of Tropical Forest Research 2586-8926 2
2 วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 2539-5777 2651-0820 2
3 วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2630-0970 2651-155X 2
4 วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2630-0052 2630-0109 2
5 วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2697-5955 2697-5963 2
6 วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2465-4477 2
7 วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2586-9906 2586-9914 2
8 วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ 2651-1266 2697-5998 2
9 วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ 2697-5130 2697-5254 2
10 วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ 2586-9647 2630-0133 2
11 วารสารวิจยวิชาการ 2672-9490 2672-9962 2
12 วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย 2586-9566 2
13 วารสารวิชาการ กสทช. 2586-9272 2651-0634 2
14 วารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต 2586-890X 2
15 วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1906-7267 2697-3731 2
16 วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2286-9204 2
17 วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 2586-8454 2697-620X 2
18 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2228-8031 2697-5300 2
19 วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 2630-046X 2697-5297 2
20 วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2350-9627 2697-3766 2
21 วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2465-4949 2
22 วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2697-6471 2
23 วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2672-9148 2651-1711 2

หมายเหตุ*

  • ทางศูนย์ TCI จะทำการส่งหนังสือแจ้งผลการประเมินฯเพื่อให้ท่านปรับปรุงคุณภาพวารสาร ผ่านทางอีเมลให้กับทุกวารสาร
  • วารสารที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่ฐาน TCI จะได้มีข้อมูลบทความที่ TCI รับรองตั้งแต่ฉบับของปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
  • วารสารที่ส่งข้อมูลเพื่อการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) ที่ไม่ปรากฏชื่อวารสาร คือ วารสารที่ไม่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
  •  
  •  
  •  
  •  
  •