Home » Movement » “วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN (Print) : 0857-1511

ISSN (Online) : 2673-0847

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Education Khon Kaen University

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ ผศ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง เป็น ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 28 เมษายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •