Home » Movement » “วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN (Print) : 1905-9574

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ ผศ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง เป็น ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 28 เมษายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •