Home » Movement » “วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, เปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

“วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, เปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

ISSN (Print) : 1905-162X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Phuket Rajabhat University Academic Journal

 • แจ้งยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร
 • ISSN (Online) : 2730-1745 โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวผ่านเว็บไซต์ : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pkrujo/index ตั้งแต่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

 • แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร
 • จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ เป็น ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น

  ตามหนังสือที่ อว 0637.10/2122 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •