Home » Movement » “วารสารวิจยวิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารวิจยวิชาการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN (Print) : 2672-9490

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจยวิชาการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : The Journal of Research and Academics

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 3 ฉบับ/ปี เป็นปีละ 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 8064.1(4)/478 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •