Home » Movement » “วารสารวิเทศศึกษา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิเทศศึกษา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN (Print) : 2228-8864

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิเทศศึกษา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of International Studies

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิม เดอะ ยง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ชัยศรี

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •