Home » Movement » “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN (Print) : 2228-8031

ISSN (Online) : 2697-5300

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Management Science Udon Thani Rajabhat University

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต ปิติพัฒน์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญฎา สินชื่น

ตั้งแต่ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0622.04/147 ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •