Home » Movement » “วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการนับฉบับที่ตีพิมพ์

“วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการนับฉบับที่ตีพิมพ์

ISSN (Print) : 2286-6809

ISSN (Online) : 2651-1819

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Management Science, Ubon Ratchathani University

แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการนับฉบับที่ตีพิมพ์ เดิมวารสารนับฉบับที่ตีพิมพ์ต่อเนื่องตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์ มกราคม-มิถุนายน 2555 ถึงฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2562 แต่เพื่อความเป็นสากลจึงปรับเปลี่ยนเป็นนับตามจำนวนที่ตีพิมพ์ในปีนั้นๆ คือ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 0604.13/703 ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •