Home » Movement » “วารสารวิทยาการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก. ภายในวารสาร

“วารสารวิทยาการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก. ภายในวารสาร

ISSN (Print) : 0125-8362

ISSN (Online) : 2651-1746

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาการจัดการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Management Sciences

แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตามหนังสือที่ อว 6801.08/2317 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •