Home » Movement » “วารสารเกษตร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารเกษตร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 0857-0841

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารเกษตร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Agriculture

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ เป็น รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์

ตั้งแต่ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 6393(2)/623 ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •