Home » ความเคลื่อนไหวของวารสาร » “วารสารบัณฑิตวิจัย” แจ้งปรับวัตถุประสงค์ และเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

“วารสารบัณฑิตวิจัย” แจ้งปรับวัตถุประสงค์ และเปลี่ยนแปลงกอง บ.ก.

ISSN (Print) : 0857-037X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบัณฑิตวิจัย

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Graduate Research

แจ้งปรับปรุงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • ปรับวัตถุประสงค์ (Aims) และขอบเขต (Scope) การตีพิมพ์ ให้เป็นวารสารวิชาการเฉพาะทางด้านการศึกษา
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ. ว่าที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร เป็นบรรณาธิการวารสาร
 • ตามหนังสือที่ อว 0612.14.01/670 ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •