Home » Movement » “วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และแจ้งเลข ISSN (Online)

“วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และแจ้งเลข ISSN (Online)

ISSN (Print) : 2286-8399

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Burapha Journal of Business Management/span>

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ ผศ.ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ เป็น ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ
 • แจ้ง ISSN (Online) ดังนี้
 • ISSN (Online) : 2730-230X

  ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

  ตามหนังสือที่ อว 8103.3/00008 ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •