Home » Movement » “วารสารการพยาบาลและสุขภาพ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารการพยาบาลและสุขภาพ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : >2697-5912

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการพยาบาลและสุขภาพ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Nursing and Health Sciences

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ ผศ.ดร.สมศักดิ์ โทจำปา เป็น ผศ.ดร.วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์

ตามหนังสือที่ อว 0603.12/1158 ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •