Home » Movement » “วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร

“วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร

ISSN (Print) : 1513-3443

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร ดังนี้

ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Journal of Education

ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 8715.1/744 ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •