Home » Movement » “วารสารรัชต์ภาคย์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารรัชต์ภาคย์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN (Print) : 1905-2243

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารรัชต์ภาคย์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Rajapark Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ ดร.ญาณกร โท้ประยูร เป็น ดร.วรรณธนพล หิรัญบูรณะ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ ส.รภ. 257/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •