Home » Activity » การประชุม “การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus”

การประชุม “การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus”

ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ทำการจัดการประชุม “การพัฒนาและปรับปรุงมคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus” ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในการประชุมครั้งนี้ ศูนย์ TCI มีความประสงค์ที่จะขับเคลื่อนจำนวนผลงานตีพิมพ์ของประเทศไทยในฐานข้อมูลนานาชาติ ผ่านโครงการความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ TCI สกสว. และ Scopus (TCI-TRF-Scopus Collaboration Project) โดยขอความร่วมมือจากการดำเนินงานของวารสารไทยที่ถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล Scopus แล้ว โดยมีบรรณาธิการวารสารเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 20 ท่าน เพื่อร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อนจำนวนและคุณภาพผลงานตีพิมพ์ของประเทศไทยในฐานข้อมูลนานาชาติ การพัฒนาคุณภาพและการเพิ่ม visibility ให้กับวารสารที่ได้รับการตอบรับเข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ อันจะนำไปสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยในเวทีโลกที่ดีขึ้น

ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •