Home » Movement » “วารสารบริหารธุรกิจ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารบริหารธุรกิจ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN (Print) : 0125-233X

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบริหารธุรกิจ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Business Administration

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •