Home » Movement » “วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์” แจ้งเพิ่มจำนวนบทความที่เผยแพร่ในวารสาร

“วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์” แจ้งเพิ่มจำนวนบทความที่เผยแพร่ในวารสาร

ISSN (Print) : 0859-6808

ISSN (Online) : 2651-0936

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal

แจ้งเพิ่มจำนวนบทความที่เผยแพร่ในวารสาร เป็นฉบับละ 20-25 เรื่อง

ตามหนังสือที่ สธ 1103.27/พิเศษ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •