Home » Movement » “วารสารพัฒนบริหารศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารพัฒนบริหารศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN (Print) : 0125-3689

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : NIDA Development Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

 • ลดจำนวนฉบับวารสารจากเดิมกำหนดตีพิมพ์ 4 ฉบับ/ปี เป็น 2 ฉบับ/ปี
 • ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ จากเดิม บทความละ 3,000 บาท
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่วารสารจากเดิมตีพิพม์เป็นรูปเล่มวารสาร เป็นการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ โดยเร่ิมดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
 • ตามหนังสือที่ อว 7206/วส.75 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •