Home » Movement » “วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์” แจ้งเพิ่มจำนวนบทความที่เผยแพร่ในวารสาร

“วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์” แจ้งเพิ่มจำนวนบทความที่เผยแพร่ในวารสาร

ISSN (Print) : 2673-0723

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing Sunpasitthiprasong

แจ้งเพิ่มจำนวนบทความที่เผยแพร่ในวารสาร เป็นฉบับละ 10 เรื่อง

ตามหนังสือที่ สธ 1103.20/1301 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •