Home » Activity » การประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 1-2”

การประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 1-2”

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มี การประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 1-2” ณ ห้อง คอนเวนชั่นฮอลล์ เอ-บี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมี ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง, รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ด้านการบริหารระบบงบประมาณ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสารเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 98 ท่าน จาก 53 วารสาร

เวลา 09.15-10.30 น. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phase 1 และผลการประเมินสถานภาพและ Performance ของวารสารในโครงการ Phase 1 เพื่อปิดโครงการฯ Phase 1 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2560 – 27 เมษายน 2563 โดยมีวารสารไทยในโครงการจำนวน 40 วารสาร จาก 23 สถาบัน ได้เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้บรรณาธิการวารสารจากโครงการฯทั้ง 40 วารสารนำทีมโดย ศ.ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, บรรณาธิการวารสาร Journal of Population and Social Studies ได้ทำเซอร์ไพรส์ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ โดยการจัดทำวารสารฉบับพิเศษที่เขียนบรรยายความรู้สึกของบรรณาธิการวารทั้ง 40 วารสารเพื่อเป็นการขอบคุณ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคณะทำงานศูนย์ TCI

เวลา 11.00-11.45 น. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) บรรยายเรื่อง รายละเอียด วิธีการดำเนินงาน และเงื่อนไขในการรับทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยในโครงการ TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phase 2 เพื่อสร้าง Professional Editors’ Career Path ให้เกิดขึ้น และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยผ่านกระบวนการการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบทความวิจัยในวารสารวิชาการไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus

เวลา 11.45-12.00 น. คุณศวิต กาสุริยะ, NECTEC บรรยายเรื่อง การจัดทำเว็บไซต์กลางสำหรับวารสารในโครงการ และพัฒนาระบบ Online submission, ระบบ Reviewer pool และ Reviewer finder

เวลา 12.00-12.15 น. ดร. นงเยาว์ ศรีพรมสุข, ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI บรรยายเรื่อง แนวทางการกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของวารสารในโครงการฯ

เวลา 13.30-14.30 น. รศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน, นักวิจัยศูนย์ TCI ข้อแนะนำในการเขียนข้อเสนอโครงการย่อย (sub-proposal) ของแต่ละวารสาร (หน่วยงานต้นสังกัด) ในโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สกสว.

เวลา 14.30-16.00 ถาม-ตอบ และปิดการประชุม

ในการนี้วารสารที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งข้อเสนอโครงการย่อยกลับให้ศูนย์ TCI ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทาง e-mail: teerasak.mar@kmutt.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสาร : ข้อเสนอโครงการย่อย : https://bit.ly/2Q5Byh9
(หากไม่ส่งภายในกำหนดจะถือว่าวารสารสละสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการ)


ภาพกิจกรรม

Downloads

  •  
  •  
  •  
  •  
  •