Home » Movement » “วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา” แจ้งหยุดตีพิมพ์วารสาร

“วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา” แจ้งหยุดตีพิมพ์วารสาร

ISSN (Print) : 2229-1806

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Vocational and Technical Education

แจ้งหยุดตีพิมพ์วารสาร โดยมีการเผยแพร่ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นฉบับสุดท้าย

ตามหนังสือที่ ศวทอ. 40/2563 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •