Home » Movement » “วารสารนเรศวรพะเยา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารนเรศวรพะเยา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN (Print) : 1906-2141

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารนเรศวรพะเยา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Naresuan Phayao Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง เป็น รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย

ตามหนังสือที่ อว 7308/1200 ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •