Home » Movement » “วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2286-7171

E-ISSN : 2672-9024

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Research Journal Phranakhon Rajabhat : Social Sciences and Humanity

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ ดร.สุไม บิลไบ เป็น ผศ.ดร.ยงยุทธ ขำคง

ตามหนังสือที่ อว 0644.07/0066 ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •