Home » Movement » “วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

“วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก

ISSN : 2651-1134

E-ISSN : 22651-1002

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : NKRAFA Journal of Science and Technology

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 1 ฉบับ/ปี เป็นปีละ 2 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ 17/2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •