Home » Movement » “วารสารอาหารและยา” แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ

“วารสารอาหารและยา” แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ

ISSN : 0859-1180

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารอาหารและยา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : FDA Journal

แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ดังนี้

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Thai Food and Drug Journal

ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ตามอีเมลแจ้ง ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •