Home » Activity » การประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 2” ครั้งที่ 2/2563

การประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 2” ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มี การประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 2 ครั้งที่ 2/2563” ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีบรรณาธิการวารสาร และคณะทำงานวารสารในโครงการฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ท่าน จาก 44 วารสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยผ่านกระบวนการการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบทความวิจัยในวารสารวิชาการไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus และเพื่อสร้าง Professional Editors’ Career Path ให้เกิดขึ้น โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

 • วิธีการจัดสรรงบประมาณที่วารสารในโครงการฯ จะได้รับ โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
 • การวางแผนและบริหารจัดการระบบ Editorial Manager และการบริหารจัดการเว็บไซต์ของวารสารในโครงการฯ โดย คุณศวิต กาสุริยะ, NECTEC
 • การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของวาารสารในโครงการฯ โดย ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข, ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)


 • ภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •