Home » Activity » คณะทำงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการทำงานของศูนย์ TCI

คณะทำงานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการทำงานของศูนย์ TCI

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre], ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข, คุณศวิต กาสุริยะ และ ดร.กริช นาสิงห์ขันธุ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI ได้ประชุมหารือเพื่อวางแผนการทำงานต่าง ๆ ของศูนย์ TCI อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมโครงการ “TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project Phases 2” ครั้งที่ 2/2563 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ต่อไปภาพกิจกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •