Home » Movement » “วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 0857-4677

E-ISSN : 2651-1606

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Payap University Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์ เป็น ผศ.ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร

ตามหนังสือที่ มพย 0201/วส/038 ณ วันที่ 9 กันยายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •