Home » Movement » “พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์” แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN

“พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์” แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN

ISSN (เดิม) : 1906-2540

ชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) : พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Development Economic Review

แจ้งเปลี่ยนเลข ISSN ดังนี้

ISSN (ใหม่) : 2697-6536

ตามหนังสือที่ อว. 7204/158 ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •