Home » Movement » “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 1685-8573

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Information Technology Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ ผศ.ดร.สุนันฑา สดสี เป็น ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์

ตามหนังสือที่ อว. 7107/310 ณ วันที่ 21 กันยายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •