Home » Movement » “วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกำหนดออกวารสาร

“วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกำหนดออกวารสาร

ISSN : 2465-4477

E-ISSN : 2697-6277

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิวารสารคือ รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เป็น ผศ.ดร.หทัยพันธ์ สุนทรพิพิญ

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 1 ฉบับ/ปี เป็นปีละ 2 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว. 0645.15/ว.นก.973 ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •