Home » Movement » “วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 0859-5127

E-ISSN : 2586-9345

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Education Naresuan University

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิมบรรณาธิวารสาร คือ รศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ เป็น ผศ.ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อัศวรักษ์

ตามหนังสือที่ อว. 0603.05/2062 ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •