Home » Movement » “วารสารแพทย์นาวี” แจ้งเปลี่ยนแปลงบ.ก. และสังกัดกองบ.ก.

“วารสารแพทย์นาวี” แจ้งเปลี่ยนแปลงบ.ก. และสังกัดกองบ.ก.

ISSN : 0125-6971

E-ISSN : 2672-9555

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารแพทย์นาวี

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Royal Thai Navy Medical Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและสังกัดกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิวารสาร คือ นาวาเอกหญิง ดร. พว. ธนพร แย้มสุดา เป็น นาวาเอก นพ. เรวัตร กิจณรงค์

ตามหนังสือที่ กห 0529.8.1/500 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •