Home » Movement » “วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร” เปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

“วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร” เปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร

ISSN : 2287-0962

E-ISSN : 2539-6765

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of MCU Peace studies

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงกำหนดออก จาก 6 ฉบับ/ปี เป็น 7 ฉบับ/ปี ดังต่อไปนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม
ฉบับที่ 4 มิถุนายน
ฉบับที่ 5 กรกฎาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 6 กันยายน – ตุลาคม
ฉบับที่ 7 พฤศจิกายน – ธันวาคม
โดยปรับเปลี่ยนวารสารฉบับพิเศษ พฤษภาคม – มิถุนายน เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในโอกาสเฉลิมฉลองวิสาขบูชา ให้เป็นฉบับปกติ ตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

2. ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่รูปแบบอิเล็กทรอนิสก์แบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

3. หลักเกณฑ์ รูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินการ รวมทั้งระบบการอ้างอิงในเนื้อหา (​in-text citations) และอ้างอิงในท้ายบทความ (References) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสารในรูปแบบของ APA 6th edition

ตามหนังสือที่ วส.235/2563 ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •