Home » Movement » “วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก และภาษาที่รับตีพิมพ์

“วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก และภาษาที่รับตีพิมพ์

ISSN : 2672-9091

E-ISSN : 2408-2112

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Business, Economics and Communications

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 3 ฉบับ/ปี เป็น ปีละ 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

แจ้งเปลี่ยนแปลงภาษาที่รับตีพิมพ์ จากเดิม ตีพิมพ์เฉพาะบทความภาษาไทย เป็น ตีพิมพ์บทความภาษาไทย และบทความภาษากฤษ ในกรณีบทความเป็นภาษาไทยผู้เขียนจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากวารสารจะเผยแพร่ในรูปแบบสองภาษา

ตามหนังสือที่ อว 0603.20/3114 ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •