Home » Movement » “วิศวสารลาดกระบัง” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วิศวสารลาดกระบัง” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 0125-1724

ชื่อวารสารภาษาไทย : วิศวสารลาดกระบัง

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Ladkrabang Engineering Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จากเดิม ศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ เป็น รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รักษาการแทนหัวหน้ากองบรรณาธิการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะได้รับการแต่งตั้งหัวหน้ากองบรรณาธิการท่านใหม่ต่อไป

ตามหนังสือที่ อว 7002/12022 ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •