Home » Movement » “วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

“วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก.

ISSN : 2651-1541

E-ISSN : 2673-0057

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : University of the Thai Chamber of Commerce Journal

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เดิมบรรณาธิการวารสาร คือ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา เป็น ผศ.ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์

ตามหนังสือที่ ฝวก.กวก.369/2563 ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •