Home » Movement » “วารสารการบัญชีและการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

“วารสารการบัญชีและการจัดการ” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

ISSN : 1906-7933

E-ISSN : 2730-3276

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารการบัญชีและการจัดการ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Accountancy and Management

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิวารสาร คือ ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ เป็น อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู

ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563

ตามหนังสือที่ อว 0605.10/859 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •