Home » Movement » “Chiang Mai University Journal of Natural Sciences” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

“Chiang Mai University Journal of Natural Sciences” แจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

ISSN : 1685-1994

E-ISSN : 2465-4337

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Chiang Mai University Journal of Natural Sciences

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ เป็นบรรณาธิการวารสาร

ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ตามหนังสือที่ อว 8392(10).3/193 ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •