Home » Movement » “วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก และเพิ่มจำนวนบทความ

“วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ” แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก และเพิ่มจำนวนบทความ

ISSN : 2651-1266

E-ISSN : 2697-5998

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies

 • แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก
 •  จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
  ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
  ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

 • แจ้งเพิ่มจำนวนบทความ จากเดิน 8 บทความเป็น 12 บทความ
 • ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 เป็นต้นไป

  ตามหนังสืออีเมลแจ้ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •